Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN Total Artist v.o.f. 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Total Artist v.o.f. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Total Artist v.o.f. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Total Artist v.o.f. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Total Artist v.o.f. zijn vrijblijvend en Total Artist v.o.f. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Total-Artist.com. Total-Artist.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Total Artist v.o.f. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.11 Standaard producten en afleveringswijze boven 250,- worden binnen Nederland door Total Artist v.o.f. franco geleverd. Onder deze grens hanteert Total Artist v.o.f. een gestaffelde bijdrage in de handelings- en vervoerskosten van: 
 0          < 50,- =
7,50
  50,- tot 100,- =
6,50
100,- tot 150,- = 5,50
150,- tot 250,- = 2,50
> 250,- = franco

3.12 Standaard producten en afleveringswijze boven 250,- worden binnen België door Total Artist v.o.f. franco geleverd. Onder deze grens hanteert Total Artist v.o.f. een gestaffelde bijdrage in de handelings- en vervoerskosten van: 
 0          < 50,- =
10,00
  50,- tot 100,- = €    9,50
100,- tot 150,- = €   8,50
150,- tot 200,- = €   7,50
200,- tot 250,- = €   6,00
> 250,- = franco

Uitgesloten van bovenstaande regeling zijn volumineuze artikelen die door hun afmeting bij expeditiebedrijven in aangepaste gewichtscategorieën vallen. Hierop blijven de aan het product gerelateerde vervoerskosten van toepassing.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie bij voldoening vooraf of bij het ophalen der goederen.

3.3 Betaling kan geschieden per creditcard,per PayPal, per Ideal en contant of pinpas bij het ophalen der goederen.

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Total Artist v.o.f..

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn welke kan optreden na abusievelijk storneren, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Total-Artist.com bent u een bedrag van vijfentwintig euro(25,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien Total Artist v.o.f. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Total Artist v.o.f. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Total Artist v.o.f. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Total-Artist.com.

3.7 Alle prijzen zoals in de webwinkel vermeld, zijn NETTO prijzen. Eventuele klanten- en afname kortingen welke worden genoten zijn al in de productprijzen verwerkt.

Artikel 4. Levering

4.1 De door Total Artist v.o.f. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Total Artist v.o.f. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Total Artist v.o.f. geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 Total Artist v.o.f. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Total Artist v.o.f. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Total Artist v.o.f. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Total Artist v.o.f. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de retourzender komen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie en Retour

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Total Artist v.o.f. dan wel tussen Total Artist v.o.f. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Total Artist v.o.f. is Total Artist v.o.f. niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Total Artist v.o.f.

8.2 Klanten van Total Artist v.o.f.hebben 14 dagen bedenktijd om te bepalen of het product geretourneerd wordt. Deze tijd gaat in op de dag waarop het bestelde goed op het opgegeven adres is afgeleverd.
Hiervan uitgesloten zijn markers en stiften, aangezien hier geen zekerheid van eventueel gebruik, dan wel goede afsluiting van de beschermkap kan worden verkregen.
De goederen dienen zodanig zijn verpakt, onbeschadigd en indien van toepassing nog in orginele verkoopverpakking dat deze goederen zonder verdere actie van Total Artist v.o.f. weer door deze ter verkoop kan/kunnen worden aangeboden.

8.3 Alle directe en indirecte kosten welke met het retour zenden zijn verbonden zijn geheel voor rekening van de retournerende partij

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Total Artist v.o.f. ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Total Artist v.o.f. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Total Artist v.o.f. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan Total Artist v.o.f. opgave doet van een adres, is Total Artist v.o.f. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Total-Artist.com opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Total-Artist.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Total Artist v.o.f. deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Total Artist v.o.f. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Total Artist v.o.f. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Total Artist v.o.f. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 De getoonde kleuren, behorende bij de daarbij van toepassing zijnde artikelen, gelden alleen als indicatie. Door weergave verschillen van beeldschermen en printers kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 

10.6 Tussen de getoonde afbeeldingen en de geleverde artikelen kunnen zich kleine afwijkingen voordoen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.